Archive for Marzec, 2012

PSYCHOTERAPIA W DZIEDZINIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

W ramach niniejszej książki nie da się nawet w przybliżeniu przedstawić roz­ległej problematyki tyczącej się psychogenezy i co za tym idzie psychoterapii zaburzeń narządów rodnych kobiety. Szczegółowe omówienie tych zagadnień z dokładnym streszczeniem olbrzymiego piśmiennictwa znaleźć można u Prilla (1960). Szczególne znaczenie praktyczne mają zaburzenia w miesiączkowaniu, które występują pod wpływem stresu i równie łatwo [...]

ZWALCZANIE NAŁOGÓW

Leczenie narkomanów łącznie z alkoholikami należy do najtrudniejszych i za­razem najniewdzięczniejszych zadań psychiatrii społecznej i klinicznej. Do le­karzy ogólnych trzeba się jednak zwrócić z apelem, aby w imię psychoprofilak­tyki nie przyczyniali się do powstawania nałogów. Ileż to razy w wywiadach narkomanów stwierdzamy, że punktem wyjścia nałogu było nieopatrzne stoso­wanie środków przeciwbólowych bez koniecznych wskazań. Lekarze [...]

ZWALCZANIE STANÓW BÓLOWYCH

Zwalczanie stanów bólowych jest jednym z najpilniejszych zadań lekarza. Aby postępowanie lekarza było świadome celu, musi on przede wszystkim znać dob­rze diagnostykę różnicową. Nawet bowiem przypadki wyglądające z daleka ja­ko histeryczne, mogą kryć pod pozorami histerii ciężkie zmiany organiczne róż­nej etiologii. Nie trzeba więc pochopnie mówić o psychalgii, jeżeli się chorego gruntowne nie przebadało. W [...]

PSYCHOGENIA A CHOROBY SKÓRY

Zależność odczynów skórnych od układu nerwowego tłumaczą niektórzy (np. Lutowiecki, 1962) wspólnym pochodzeniem skóry i układu nerwowego z ze­wnętrznego listka zarodkowego. Może to jest słuszne, chociaż układy pocho­dzące z innych listków zarodkowych są również zależne od oddziaływań ner­wowych. W każdym razie skóra szczególnie. Zależnie od stanu afektywnego człowiek rumieni się lub blednie i nad tymi [...]

Wyniki badań pracownianych

W praktyce psychoterapeutycznej ogromną trudność sprawiają nam wyniki badań, w które zaopatrzeni są obficie chorzy hipochondryczni. Dokumenty te stanowią dla chorych argument nie do obalenia: wynik badania EKG z roz­poznaniem podanym po polsku ?uszkodzenie mięśnia sercowego”, wyniki ba­dań soku żołądkowego stwierdzające ?czarne na białym” niedokrwistość itd. ? wszystko to poparte autorytetami wybitnych specjalistów, którzy interpretacje [...]

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy dostarcza mnóstwa stanów nerwicowych, które bardzo trudno odgraniczyć ostro od organicznych schorzeń. Już dzisiaj nikt nie wątpi w korowo-trzewne pochodzenie choroby wrzodowej. Ideał psychoprofilaktyki leży w uchwyceniu tej sprawy chorobowej w najwcześniejszym okresie roz­wojowym, gdy pod wpływem bodźców korowych poprzez układ naczynioruchówy zaczynają się zmieniać warunki ukrwienia błony śluzowej żołądka i wa­runki wydzielnicze. [...]

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze tzw. samoistne dostarcza również wdzięcznej sposobności do pokazania potęgi czynnika psychogennego i psycholeczniczego. Od dawna już wiadomo, że ciśnienie tętnicze zależne jest w wysokim stopniu od czynnika wzruszeniowego, zwłaszcza ciśnienie skurczowe, gdyż rozkurczowe wykazuje większą stałość. Było wielu eksperymentatorów, którzy zjawisko to ujawnili (np. Wittkower, 1936). Niewątpliwie jednostka ta najlepiej obrazuje dyna­mikę układu [...]

Alergia

Chyba niewiele dałoby się wymienić dziedzin, w których by w tym stopniu co w dziedzinie alergologii uwidaczniał się ostry rozdział między poglądami jatromechanistów i psychogenistów. Niewątpliwie obydwa stanowiska jako skrajne są wyrazem dogmatycznego zaślepienia. W dyskusjach i polemikach obie strony mają zadanie łatwe i wdzięczne: wykazać przeciwnikowi, że za­myka oczy na fakty kliniczne, że bezprawnie [...]

Układ oddechowy

Układ ten bywa również częstym źródłem lęku nerwicorodnego. Wielu chorych wiąże podmiotowe stany duszności z niedomogą serca i krążenia. Trzeba by tu znowu rozwodzić się o jatrogenii. Na drodze psychogennej może dojść do sta­nów kurczowych oskrzeli, które nie tylko naśladują dychawicę oskrzelową, ale prawdopodobnie też stanowią istotę tej choroby. Atak taki z początku nie różni [...]

Układ krążenia

Jak wiadomo, zaburzenia nerwicowe wybierają sobie bardzo często układ krą­żenia jako przedmiot agresji niby-naukowej. My psychiatrzy wiemy, dlaczego tak się dzieje. Nawet ciemny człowiek, chociaż nie zna łaciny, zna sens określe­nia cor ? primum movens ultimum moriens. Ustanie czynności serca to śmierć. Póki serce bije, jeszcze nie zginęliśmy. Wylękniony samorzutnie lub jatrogennie człowiek, na myśl [...]