Archive for Marzec, 2012

PSYCHOTERAPIA W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Jak już wspominałem niejednokrotnie, wśród chorych z dolegliwościami z za­kresu interny, leczonych ambulatoryjnie i w szpitalach, jest olbrzymi odsetek nerwicowców. Ale nie to zagadnienie ma nas w tej chwili zaprzątać. Jest ono bowiem do opanowania nawet bez elementarnej znajomości psychoterapii. Jest to kwestia diagnostyczna. Chorzy ci trafiają do internistów, ponieważ podejrze­wają u siebie schorzenia narządów [...]

ZASTOSOWANIE PSYCHOTERAPII W NEUROLOGII

Zastosowanie psychoterapii w neurologii jest niemałe, nawet w stanach równo­znacznych ? zdawałoby się ? z trwałym kalectwem. Jest zasługą czeskich ko­legów (Stary i in., 1957?59, Miratsky, 1959), że opracowali metodę odruchowo- warunkowego leczenia stanów kurczowych. Spośród 100 leczonych chorych większość przypadków dotyczyła porażeń połowiczych mózgowego pochodze­nia, dotychczas bezskutecznie leczonych różnymi sposobami. W przypadkach niedowładów wykorzystano [...]

Zagadnienie samogwałtu u dziecka

W leczeniu tego nawyku, który jest bardzo częsty zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt, nie da się abstrahować od wychowania. Jest rzeczą dowiedzioną, że metodami policyjnymi nie da się uzyskać nic, a nawet można doprowadzić do nadania temu niedorzecznemu nawykowi posmaku owocu zakazanego. Wal­ką wręcz nie da się nic osiągnąć. Bardzo szkodliwe jest straszenie [...]

Leczenie nerwic dziecięcych

Opiera się na tych samych zasadach co w stosunku do dorosłych, z tym że psychoprofilaktyka odgrywa tutaj jeszcze większą rolę i że ustawicznie musimy mieć na uwadze wcześniejszy okres rozwojowy psychiki. Na ogół dzieci jed­nak reagują bardzo dobrze na metody sugestii ukrytej. Na próżno jednak lekarz wysila się, jeżeli przyczyny reakcji nerwicowych tkwią w środowisku [...]

Poradnictwo dla wychowawców

Odłogiem leży u nas poradnictwo dla wychowawców, które miałoby się nie ograniczać tylko do pedagogiki, lecz do psychoprofilaktyki zaburzeń nerwico­wych. Wychowywanie wychowawców, w pierwszym rzędzie rodziców, zdaje się być już jednym z najpilniejszych zadań psychiatrii społecznej. Powinno ono spoczywać w ręku nie pedagogów, lecz psychoterapeutów”. W tej chwili rodzice są wciąż jeszcze samoukami, a jeżeli [...]

?Krótka psychoterapia w pediatrii”

Pod tą nazwą amerykańscy pediatrzy rozumieją metodę psycholeczniczego od­działywania na chore somatycznie dziecko. Powstało spore piśmiennictwo na ten temat; poniżej podaję metodykę opracowaną przez Coddingtona (1962). Celem postępowania jest przede wszystkim uzyskanie wpływu na środowisko dziecka, głównie matkę, która tak często nie zdaje sobie sprawy z ujemnego oddziaływa­nia na dziecko jej własnych stanów lękowych. Uspokojenie [...]

Psychoprofilaktyka

Jeżeli chodzi o psychoprofilaktykę, to rady spotykane w piśmiennictwie wyglą­dają zawsze z pozoru na banały i komunały. Jeżeli się zna życie, styka się w praktyce pedopsychiatrycznej ze skutkami demoralizowania dzieci przez do­rosłych i z innymi krzyczącymi o pomstę błędami wychowawczymi, to banały te stają się w pełni zrozumiałe i na czasie. Kto wzniósł się na [...]

PSYCHOTERAPIA DZIECIĘCA

Freudyzm wywodzi nerwice z zasady z wczesno dziecięcych sytuacji konflikto­wych; odczyn nerwicowy miałby powstawać przed 4 rokiem życia. Nie ulega wątpliwości, że tak często bywa, jednakże w ciągu całego życia mogą powsta­wać nerwice u ludzi dotąd zdrowych, a nawet w ogóle niedysponowanych. Zwłaszcza teoria wczesno dziecięcych konfliktów nerwicotwórczych, doprowa­dzona przez ortodoksyjnych psychoanalityków do absurdu, ma [...]

Istota i sens starzenia się

Są dwa poglądy na to zagadnienie. Jeden pogląd widzi w procesach starzenia się nieuchronną konieczność biologiczną, bez której nie byłoby życia. Starzenie się nie byłoby więc procesem patologicznym. Gerontologię należałoby zaliczyć do biologii i fizjologii prawidłowej, a nie do medycyny. Starzenie się komórek i tkanek, a nawet humoralnych składników żywego ustroju, również śmierć, to­warzyszą pierwszym [...]

Przemysłowo-Iekarskie aspekty adaptacji starych pracowników

Stanowisko podobne do wyłuszczonego powyżej zajęli uczestnicy III zjazdu European Clinical Section of the International Association of Gerontology, od­bytego we wrześniu 1961 r. w Hadze. Zajęto się tam bardzo żywo klinicznymi i lekarsko-społecznymi problemami gerontologii. Dla naszych wywodów szcze­gólne znaczenie mają przemysłowo-lekarskie aspekty adaptacji starych pra­cowników (Burger) w świetle nowej dyscypliny, której nadano nazwę ergono­mii. [...]