Archive for the ‘Metoda psychoterapii’ Category

WSKAZANIA DO STOSOWANIA METOD PSYCHOTERAPII

Na wstępie trzeba jeszcze raz przypomnieć, że diagnostyka ma pierwszeństwo przed lecznictwem. Najpierw rozpoznanie, potem leczenie. Zasada ta dotyczy i psychoterapii. Nie wolno rozpoczynać od psychoterapii, nie mając jak naj­ściślej określonego rozpoznania. Lekarze liczą bardzo często na to, że czas wyjaśni tajemnicę rozpoznania. Jeżeli zastosowane w danym przypadku le­czenie sugestią ukrytą pomoże lub pomogło, to [...]

Leczenie zajęciowe

Dla przykładu przytoczę tu bardziej szczegółowo leczenie zajęciowe, stosowa­ne na ogromną miarę w szpitalach psychiatrycznych. Psychoterapia osobnicza mało ma tu pola do popisu, nie tylko dlatego, że psychozy najoporniejsze są na te metody, ale i ze względu na warunki gospodarcze, przepełnienie naszych szpitali, przewagę w nich chroników, brak lekarzy psychiatrów oraz ich ogrom­ne przeciążenie pracą. [...]

Psychoterapia aktywno-kompleksyjna

Metodzie tej nadano nazwę psychoterapii aktywno-kompleksyjnej, czyli skoja­rzonej. Dąży ona do zatarcia ostrej granicy, która zachodzi między somatoterapią a psychoterapią. Granica ta nie powinna w praktyce istnieć. Internista, chirurg, pediatra, neurolog, lekarz ogólny i współpracujący z nimi personel po­mocniczy, czy chcą, czy nie chcą wywierają zawsze jakiś wpływ psycholeczniczy. Chodzi o to, aby wpływ ten [...]

?Szkoła chorych”

Aby wpływem psychoprofilaktycznym i psychoterapeutycznym ogarnąć jak najszersze kręgi ludności, stworzono np. na Węgrzech (Vólgyesi, 1959) potężny ruch pod nazwą ?szkoła chorych”, mający na celu uświadomienie zagrożonych chorobą i już chorych na tematy popularnonaukowe z zakresu medycyny. Ruch ten oparty jest na zasadach pawłowizmu; wnika on na oddziały szpitalne wszel­kich specjalności, wspierając prowadzone tam leczenie [...]

Nasenna taśma dźwiękowa Wendta

Doskonałym wynalazkiem służącym do zbiorowego oddziaływania na cierpią­cych na bezsenność chorych zdaje się być nasenna taśma dźwiękowa Wendta (Tonband, 1960). Wykorzystano tutaj doświadczenia hipnoterapii z usypiają­cym działaniem jednostajnych szmerów i monotonnie powtarzanych słów oraz skojarzono je z osiągnięciami patofizjologii, w szczególności badaniami nad snem leczniczym. Za pomocą taśmy magnetofonowej przekazuje się zgromadzo­nym do spoczynku nocnego [...]

Technika grupowych posiedzeń psychoterapeutycznych

Jest wciąż jeszcze kwestią indywidualnej pomysłowości i metodycznych po­glądów lekarzy. W piśmiennictwie zalecano na podstawie osobistego doświad­czenia autorów różne metody. Na ogół biorąc, większość autorów uważa, że grupy chorych nie powinny być zbyt duże. Większe audytorium jest możliwe tylko wówczas, gdy ma miejsce wykład, zasadniczo nie połączony z rozleglejszą dyskusją, co najwyżej z pytaniami, które [...]

PSYCHOTERAPIA ZBIOROWA

Jest to temat rozległy i do tego stopnia zazębiający się z zagadnieniami me­dycyny społecznej, że niepodobna wyczerpać go w ramach niniejszej książki. Dotychczas omawiałem przeważnie metody oddziaływania psychoterapeutycz­nego na chorą jednostkę. Do tego celu lekarz musi mieć bardzo dużo czasu, aby mógł poświęcić jednemu choremu tyle uwagi i energii. Już same względy oszczędnościowe przemawiają za [...]

Rozwiązanie problemu nerwicowego

Ludzie zdrowi miewają zdrowe marzenia senne. Jak wszystko w ustroju ży­wym, tak i sen bywa schorzały. Onejrologia zasadniczo zajmuje się prawidło­wymi marzeniami sennymi, schorzałymi zajmuje się onejropatologia. Psycho­patologia marzenia sennego jest dziedziną bardzo trudną. Studia nad jej problemami zajmują nie tylko specjalistów, badaczy z zakresu psychologii i zawodowych psychoterapeutów, ale powinny zainteresować szersze koła le­karzy, [...]

Rozszczepienie osobowości i zagęszczenie

Doniosłe znaczenie ma zjawisko podstawiania na oznaczenie samego siebie lub drugich osób pewnych jakby aktorów. Aktor taki wyposażony jest w funkcje, odgrywa rolę lub znajduje się w sytuacji przynależnej wyłącznie do osoby zamaskowanej. Obecność w jednym śnie wielu osób bywa uwielokrotnieniem jednej lub kilku osób, które obchodzą śniącego. Zarówno śniący, jak i inne osoby coś [...]

Okres życia, z którego pochodzi tworzywo senne

Na treść marzenia sennego składają się: 1) tworzywo przeżyć na jawie oraz 2) ich swoiste opracowanie. Obydwa te czynniki przeplatają się ze sobą, jed­nakże w pewnych granicach mamy sposoby ich wyosobnienia. Przez tworzywo przeżyć rozumiemy te wszystkie przeżycia śniącego, które z jawy przeniknęły do treści marzenia sennego. Zaliczamy tu wszystkie wraże­nia zmysłowe i spostrzeżenia, które [...]