Archive for the ‘Metoda psychoterapii’ Category

Uwagi na temat symboliki

Dziedzina ta jest od wielu lat odskocznią dla fantazji psychoanalityków i to zarówno dla szkoły ortodoksyjnej, jak i dla metody aktywno-intuicyjnej, re­prezentowanej przez Stekla. Była to pięta Achillesa, w którą godzili z powo­dzeniem przeciwnicy psychoanalizy. Mimo to nikt nie wątpi, że coś takiego jak symbol istnieje w sposobie wypowiadania się ludzkości. Mowę ludzką w jej [...]

Uwagi o metodyce

Jednym z najbardziej wielosiecznych chwytów używanych przez psychoanali­tyków do demaskowania podświadomości były i są wciąż wolne skojarzenia. Metoda ta, oparta niewątpliwie na trafnych spostrzeżeniach psychologicznych, zawodzi zupełnie w zastosowaniu do badań onejrologicznych. Użyta jako me­toda heurystyczna daje wyniki co najwyżej prawdopodobne, nie zadowala jed­nak naukowego poczucia dowodu. Ogłaszane przez freudystów analizy marzeń sennych uderzają swoją [...]

Technika badania marzeń sennych

Chociaż onejroanaliza jest umiejętnością trudną, dostępną tylko zawodowym psychoterapeutom, to jednak uważam, że pewne podstawowe wiadomości z te­go zakresu powinien posiadać każdy lekarz. Podobnie np. metodami pracow­nianymi zajmują się specjaliści analitycy, jednakże do wykształcenia każdego lekarza należy elementarna znajomość podstawowych metod analitycznych, choćby ich miał nigdy sam osobiście nie wykonywać. Technika badania ma­rzeń sennych może [...]

Metoda onejroanalityczna

Jest odmianą aktywnej psychoanalizy polegającą na tym, że główny nacisk po­łożony jest na rozbiór marzeń sennych. Zastosowanie wolnych skojarzeń ogra­niczone tu jest do minimum, potrzebnego raczej początkującym. Ścisłość badań onejrologicznych nie jest mniejsza niż ścisłość jakiejkolwiek innej dziedziny przyrodoznawstwa żywego. Powodzenie tej metody jest więc z natury rzeczy zależne od opanowania techniki onejrologicznej, której wyczerpujące [...]

Kierunek aktywny Stekla

Najściślej ze wszystkich związany jest z psychoterapią. Stekel, który całe ży­cie zajmował się praktyką lekarską, stroni od uogólnień filozoficznych, znamio­nujących psychoanalizę Freuda, Junga i Adlera. Jego podejście do zagadnień psychoanalitycznych jest zawsze ożywione myślą terapeutyczną. Stekel uważa nerwicę za ?urządzenie” biologiczne, mające chronić przed kon­fliktami popędowo-etycznymi, płynącymi czy to z własnej jaźni, czy ze środo­wiska [...]

Psychologia analityczna Junga

W innym znowu kierunku wzięła rozbrat z panseksualizmem psychoanalizy Freuda psychologia analityczna Junga. W miejsce libido Jung wprowadza ogól­niejsze pojęcie popędu w ogóle, obejmującego i inne stany afektywne. Na kon­flikt nerwicowy Jung zapatruje się nie ze stanowiska historii osobniczej chorego i jego powikłań popędowych, lecz z ogólniejszego stanowiska ludzkości i od­działywań życia zbiorowego. Objawy chorobowe [...]

Psychologia indywidualna Adlera

Jest jednym z kierunków pochodnych psychoanalizy. Rozważa ona losy rozwoju osobowości w świetle pojęć niższości (małowartościowości) i hiperkompensacji. Niewątpliwie usterki narządowe, zwłaszcza wrodzone, wywierają doniosły wpływ na rozwój osobowości, w szczególności charakteru. Wpływ ten rozmai­cie może się przejawiać, ujemnie lub dodatnio. Wyrazem dodatniego działania wad rozwojowych lub małowartościowości narządów jest zjawisko hiperkom­pensacji. Jako przykład z [...]

Psychoanaliza Freuda

Nawiązywała bezpośrednio do odkryć poczynionych w toku zabiegów psychokatartycznych. Jeżeli dawne wspomnienia zepchnięte pod próg świadomoś­ci mają znaczenie chorobotwórcze i jeżeli przez ich uświadomienie można usu­nąć objawy, to wyobrazić sobie można patogenezę nerwic jako konflikt dwóch potęg: ładunku afektów uwięzłych w podświadomości i siły, która te afekty powstrzymuje przed uświadomieniem, czyli dokonuje stłumienia ich. Zmaganie [...]

METODY PSYCHOANALITYCZNE

Niepodobieństwem byłoby przedstawić olbrzymi gmach metodyki psychoana­litycznej w szczupłych ramach niniejszego zarysu. Nie jest to zresztą moim celem. Raczej chodzi o to, aby polscy lekarze mali problematykę psychoana­lityczną, która w wielu krajach Europy Zachodniej i w Ameryce zaprząta żywo bardzo poważnych ludzi. Jest to jedna z metod indywidualistycznych, wyjąt­kowo czasochłonnych i pracochłonnych. W naszych warunkach [...]

ZNACZENIE PSYCHOLECZNICZE SZTUCZNEGO SNU

Nie omawiamy tutaj leczenia snem (narkoterapii), które ma zastosowanie w psychiatrii przy zwalczaniu stanów psychotycznych. Chodzi tutaj o sposoby sprowadzania snu zbliżonego do fizjologicznego, bez użycia środków narko­tycznych w ścisłym znaczeniu. Dwie metody zdobyły sobie wśród psychote­rapeutów uznanie, leczenie snem elektrycznym oraz wziewanie bezwodnika kwasu węglowego. Można by oczywiście dyskutować, czy uzyskany tymi spo­sobami sen [...]